Istnieje od 1921 r

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma „PASAMON” Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Jagiellońskiej 117 w Bydgoszczy.

2. Kontakt z administratorem danych osobowych: administrator@pasamon.com.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy ( zamówień ) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

– podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia/zamówienia

– pracownicy firmy PASAMON Sp. z o.o., uczestniczący w realizacji zlecenia/zamówienia

5. Pani/Pana dane osobowe przechowane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługują Państwu następujące prawa:

– żądania dostępu do danych osobowych,

– żądania sprostowania danych osobowych,

– żądania usunięcia danych osobowych,

– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– przenoszenia danych osobowych,

7. Przysługuje Państwu prawo do wycofania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych

osobowych.

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania niezbędnych danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.